Vice Principal

Name: Shri G. P. Prabhu Khanolkar


Qualification: M.Sc.